Chủ Nhật, 22 tháng 3, 2015

Đơn giản hóa việc triển khai xác thực 2 bước trong Google Apps

Trước đây, việc triển khai xác minh 2 bước (2SV) trong một miền có thể là một quá trình tẻ nhạt, vì nó yêu cầu quản trị viên Apps để theo dõi cẩn thận các quền sử dụng 2SV của người dùng của họ trước khi thi hành thực tế, có khả năng dẫn đến khóa tình huống đòi hỏi sự can thiệp của admin.

Hôm nay, chúng tôi đang cải thiện việc tuyển sinh và thực thi quá trình cho 2SV cho Google Apps. Admin có thể thiết lập một ngày thi 2SV trong tương lai, cho phép người dùng theo dõi một số lượng thời gian để ghi danh. Người dùng sẽ được nhắc nhở để đăng ký khi họ đăng nhập, và cũng sẽ nhận được nhắc nhở email nếu họ không đăng ký sử dụng tính năng 2SV trước ngày thi.
 Google Apps 2-Step Verification

Chúng tôi rất khuyến khích tất cả các ứng dụng khách hàng để tận dụng lợi thế của quá trình cài đặt đơn giản và thêm một cấp thêm bảo vệ an ninh bằng cách thực hiện 2SV cho lĩnh vực của họ.

Xem Trung tâm Trợ giúp để biết chi tiết về làm thế nào để thực hiện tính năng này.

-Việt Nis News-

-------------------------------------------------------------

Previously, the deployment of 2-Step Verification (2SV) within a domain could be a tedious process, as it required Apps admins to carefully monitor the 2SV enrollments of their users before the actual enforcement, potentially leading to lock out situations requiring admin intervention. 

Today, we are improving the enrollment and enforcement process for 2SV for Google Apps. Admins can now set a 2SV enforcement date in the future, giving users a monitored amount of time to enroll. Users will be prompted to enroll when they sign-in, and also will receive email reminders if they have not enrolled before the enforcement date. 

Google Apps 2-Step Verification


We highly encourage all Apps customers to take advantage of the simplified set-up process and add an extra level of security protection by implementing 2SV for their domains. 

See the Help Center for details on how to implement this feature.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét